Ogrodzenie mimo iż jak to często bywa finansowane przez jednego z sąsiadów ma służyć wspólnemu użytku wszystkich sąsiadów. Niestety zdarza się i tak że któryś z sąsiadów nie dba o teren przy ogrodzeniu co prowadzi do jego dewastacji.

Podstawa prawna

Sprawy związane z budową i użytkowaniem ogrodzenia regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
  • kodeks cywilny

Użytkowanie ogrodzenia

Kwestie formalne budowy ogrodzenia w tym artykule pomijamy i zajmujemy się wyłącznie użytkownikiem ogrodzenia. Zainteresowanych kwestiami formalnymi budowy ogrodzenia odsyłamy do artykułu „Formalności przy budowie ogrodzenia”. Wracając do użytkowania ogrodzenia przytoczymy art. 154 K.C. „§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. „ Co to oznacza w praktyce np. w sytuacji zarastania ogrodzenia?

Zarastanie ogrodzenia

Przytoczony powyżej fragment kodeksu cywilnego oznacza że bez względu na to kto finansowała budowę ogrodzenia obaj sąsiedzi mają obowiązek dbać o nie jeśli stoi ono w wspólnej granicy posesji. Jeśli nasz sąsiad zaniedbuje teren będący w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia mamy prawo poprosić go o usunięcie chwastów niszczących ogrodzenie.

Tagi:

  • sztachety plastikowe gliwice
  • sztachety Kielce
  • wlasciwosci fizyczne ogrodzen PCV